menu

Impressum

Naručitelj: Primorsko-goranska županija
Voditelj projekta: Sonja Šišić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ

Autorica interpretacijskog plana: Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Dizajn vizualnog identiteta, web stranice i mobilnih aplikacija: Filburg d.o.o.
Ilustracije: Filburg d.o.o.
Autor fotografija: Domagoj Blažević

Razvoj sadržaja i uređenje interpretacijskih tekstova: Muze d.o.o.
Interpretacijski tekstovi: Jasmina Hajdarhodžić Antić i Joško Antić
Stručni suradnik: Borislav Grgin
Lektura i korektura: Lidija Vešligaj
Prijevod na engleski jezik: Martin Mayhew

Korištenje arhivske građe omogućili su:
Državni arhiv u Rijeci
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine – Fototeka
Konzervatorski odjel u Rijeci
Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije
Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”

EU